wtorek

WSPARCIE RYNKU PRODUKTOW PSZCZELICH - 2015/2016

WSPARCIE RYNKU PRODUKTÓW PSZCZELICH 2015/2016
I. Szkolenie jest skierowane tylko wyłącznie do pszczelarzy którzy posiadają nr weterynaryjny swojej pasieki .
Szkolenie odbędzie się w miesiącach od stycznia do marca 2016 r . Szkolenie jest refundowane w 100 % koszów netto .
II. Zakup sprzętu pszczelarskiego . Refundacji podlegają : miodarki , odstojniki , stoły do odsklepiania plastrów , suszarkido suszenia pyłku , topiarki do wosku , urządzenia do kremowania miodu , refraktometry , ule wielokorpusowe ( wielkopolski , wielkopolski 12 ramkowy , dadant , dadant ½ , ostrowski , langstroth , apipol ) styropianowe i drewniane .
Pszczelarz ubiegający się o w/w sprzęt powinien posiadać minimum 15 rodzin pszczelich . Z wsparcia nie może korzystać w przypadku , kiedy wartość jego gospodarstwa wynosi lub przekracza  4ESU ( tj np. posiadanie 196 uli ) .
W/ w sprzęt jest finansowany do 60 % ceny netto , ale nie może przekroczyć 70 zł na posiadaną rodzinę pszczelą. W s umie kwota refundacji nie będzie wyższa od 10 tys zł . W przypadku zakupu uli jeden odbiorca nie może otrzymać refundacje kosztów ich zakupu w liczbie nie większej niż 20 % liczby posiadanych przez niego rodzin pszczelich . Zakupiony sprzęt powinien zostać oznakowany w sposób trwały z napisem ARR – ( rok zakupu ) co umożliwi identyfikacje sprzętu przez okres 5 lat .
 
III . Zakup pszczół
Refundacji podlegają matki pszczele : nieunasienione , unasienione naturalnie bądź sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem pochodzących z linii hodowlanych pszczół dla których prowadzone są księgi lub rejestry .Zakupu matek pszczelich należy dokonywać a pasiekach hodowlanych będących pod oceną prowadzoną przez podmiot upoważniony przez ministerstwo i posiadających zaświadczenie weterynaryjne . Przewiduje się refundacje do 70 % kosztów zakupu matek pszczelich oraz odkładów pszczelich z tymi matkami . Pszczelarz nie może otrzymać więcej matek i odkładów łącznie niż 50 % posiadanych rodzin . Pszczelarz ubiegający się o refundacje odkładów w danym sezonie nie może otrzymać więcej niż 20 % liczby posiadanych przez niego rodzin .
 
IV .Zakup lekarstw dla pszczół
Uwaga przewiduje się refundacje leków do 80 % ich wartości netto . Lekarstwa podlegające refundacji Apiwarol 5 tabletek na ul, Baywarol 4 piaski na ul, Biowar 2 paski na ul. Zamówienie na lekarstwa ma być zgodne z opłaconymi składakami na 30.04.15  . Do  biura  koła   jak  najszybciej  składają  zgłoszenia  pszczelarzy do Powiatowego Lekarza Weterynarii .
V. Zakup  przyczep -  lawet  do   przewozu  uli
O  zakup  może  ubiegać  się   pszczelarz  posiadający co najmniej  30 rodzin   pszczelich .  Wysokość  refundacji  kosztów poniesionych  na  zakup nie może przekroczyć  60 % poniesionych kosztów  netto i nie  będzie wyższa  niż  10 tys zł
OD realizacji projektu zakupu sprzętu NA 2015/2016
1. pszczelarz dokonuje pisemnego zgłoszenia zamówienia do koła związku planowanego zakupu
2.przychodzi do biura związku i podpisuje umowę na zakup sprzętu w ramach projektu
3. dokonuje przelewu pieniężnego na konto sprzedawcy z własnego konta bankowego lub przekazem pocztowym
4. odbiera sprzęt i fakturę zakupu , którą podpisuje czytelnie
5. zgłasza się z w/w dokumentami do biura związku , gdzie dokonuje się ksero dokumentów w obecności właściciela i jeden komplet trafia do pszczelarza
6.refundacji podlegają wyłącznie zakupy fabrycznie nowego sprzętu u producenta wpisanego do umowy z ARR
Kwota refundacji zostanie wypłacona pszczelarzowi po rozliczeniu projektu przez biuro związku
7. wszystkie dokumenty w/w oraz sprzęt należy przechowywać przez okres 5 lat do kontroli
 
UWAGA  WSZYSTKIE   DOKUMENTY  PODPISUJEMY  CZYTELNIE  Z  IMIENIA  I NAZWISKA .
PŁATNOŚCI  W  FORMIE PRZELEWÓW  DOKONUJE  WYŁĄCZNIE  OSOBA  ZAKUPUJĄCA  SPRZĘT .
DOKUMENTY  PŁATNOŚCI  MUSZĄ BYĆ  CZYTELNE  Z OPISEM  ZA  CO JEST  ZAPŁATA  .
Na dokumentach przelewów  nie  wpisujemy za  fakturę  proforma ale  nazwę zakupionego sprzętu  zgodną  z podpisana  umową.
DO  wszystkich  w/w  projektów   ARR   osoby  które   biorą  udział  w  realizacji  tych projektów  a pozostające  w  związku  małżeńskim  i posiadających pasieki  o różnych nr   lub  wpisanych  osobno pod  różnymi  numerami traktuje  jako  współwłasność . Wyjątek stanowi kiedy osoby pozostające  w  związku małżeńskim  przestawią rozdzielność  majątkową , wówczas  każdy z osobna  może  brać  udział w w/w projektach  !!!!!!!!!
UWAGA    Pszczelarze  zgłaszają   zapotrzebowanie   do  swoich  kół ........


źródło:http://www.bzp-bartnik.pl